Voorwaarden voor stalling van uw auto.

1. De stallingsperiode is van 1 september tot en met 31 augustus. Behoudens opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. Opzegging dient te geschieden voor 1 juli van het jaar voorafgaand aan het stallingsseizoen. Bij tussentijdse huuronderbreking vindt geen terugbetaling plaats.

2.  De stallingsprijs per maand bedraagt  €165 ex btw.

3. De stallingsprijs moet voorafgaande aan het stallingsjaar in haar geheel betaald worden aan de verhuurder.

4. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat het gestalde object, gestald is voor eigen rekening en eigen risico van de huurder. Daardoor is, ongeacht door wat of wie ook aangebracht, ook tijdens het verplaatsen, de huurder aansprakelijk voor alle schade, waaronder storm- en brandschade, aan gestald object. Ook blijft de huurder zelf aansprakelijk voor diefstal.

5. Huurder verplicht zich om gasflessen, brandstoffen en/of eventuele chemicaliën uit het gestalde object te verwijderen voor dat deze ter stalling aangeboden wordt. Tevens dienen accu’s te zijn losgekoppeld. 

Voor aanvang van de stalling dienen de bestaande beschadigingen gemeld te worden aan de verhuurder.

6. In- en uitrijden van de gestalde objecten gebeurt door de verhuurder.

7. Wanneer u uw eigendom wilt brengen of ophalen dient u dit 24 uur van te voren te melden. Dit kan per email, telefonisch maar het liefst via de app doorgegeven worden. 

Op zon- en feestdagen zijn we gesloten!